Water of Life

2008

Music
Traditional Scots Gaelic, arr. C. Caines
"Fraoch a Ronaigh"; "A chuachag nam beann"/"A nighean nan geug"; "Bheir mo shoraidh thar Ghunnaidh"

Dancers
Michelle Vargo, Rika Burnham, Ammon Dennis, Jamy Hsu, Cornelius Brown, Andrew Griffin, Edgar Peterson


Photo Gallery